Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1)VERKOOP /LEVERINGSVOORWAARDE
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze goederen en diensten die op afstand geleverd worden als gevolg van het aanbod van de webwinkel www.middeleeuwse-haarspeldjes-sieraden.nl evenals alle daar uit voortvloeiende rechtshandelingen.
www.middeleeuwse-haarspeldjes-sieraden.nl hierna te noemen verkoper levert mondiaal de voertaal is echter altijd Nederlands. De klant hierna te noemen koper dient er voor zorg te dragen dat de correspondentie in het Nederlands plaats kan vinden. Eventuele kosten van vertaling documenten zijn altijd voor rekening koper. Op alle handelingen is het Nederlands recht van toepassing.

2)KOPER/OPDRACHTGEVER.
In deze voorwaarde maken wij onderscheid tussen zakelijke en particulieren afnemers.
Een zakelijk klant is hij/zij die handelt in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf of/en hij die voor derde handelt in opdracht van een bedrijf of beroepsbeoefenaar.
Een particuliere klant is hij/zij die handelt als consument om in zijn /haar, of de behoefte van derde te voorzien, zonder dat daar een zakelijk oogmerk aan verbonden is.  
Bij Jeugdigen en andere handelingsonbekwame zullen wij er van uit gaan, dat deze handelt met instemming van zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger. Tenzij duidelijk anders vermeld.

3)OFFERTES
Een offerte wordt altijd schriftelijk uitgebracht en heeft een geldigheidsduur van 21 dagen vanaf de dag waarop deze getekend is.
Mondelinge prijsopgaven   geven  slechts  een voorlopige prijsindicatie ,hieraan kunnen geen  rechten ontleent worden totdat  zij doormiddel een schriftelijke offerte bevestigd zijn.
In offertes worden de prijzen altijd uitgedrukt exclusief B.T.W. , tenzij anders vermeld.

4)PRIJZEN
De aangeboden goederen en /of diensten worden/zijn duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven op de webwinkel. Voorbehoud plaatsing/tikfouten. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt. Alle aangegeven prijzen zijn in euro's en inclusief  belasting toegevoegde waarde.
Lichte afwijkingen in kleur en of model veroorzaakt door productiegangen en /of wijzigingen kunnen niet als reden aangevoerd worden de goederen te weigeren of  retour te zenden.
Facturen worden opgemaakt gesplitst  goederenwaarde en belasting toegevoegde waarde.

5)BESTELLEN
Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper zich akkoord met alle voorwaarden.

6)ANDERE AANKOOPWIJZE
Aankopen via de fysieke winkels.
Hier gelden de voorwaarden van een zichtaankoop.

7)OVEREENKOMST
De koopovereenkomst komt eerst tot stand door het verzenden/ontvangen van de orderbevestiging. Op de orderbevestiging is naast het aankoopbedrag de eventuele bijdrage  verzend,verzekering en rembourskosten alsmede een totaalbedrag vermeld.
De verkoper behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren of te annuleren. Behoudens de terugbetaling van een eventuele aanbetalingen rust op de verkoper geen enkele verplichting nog aansprakelijkheid.

8)ANNULEREN
Een particuliere koper kan zijn bestelling schriftelijk annuleren binnen een termijn van  24 uur nadat hij de order  geplaatst heeft.
Na de termijn van 24 uur is de verkoper gerechtigd een schadevergoeding te vorderen gelijk aan 50% van de aankoopsom met een minimum van 15 euro.
Zakelijke klanten kunnen hun bestelling niet annuleren.

9)BETALINGWIJZE
Betaling vooraf op rekening via overschrijvingskaart
Betalingen vooraf via girotel, telebankieren 
Betaling via rembours
Betaling via IDEAL (voor snelle levering)
Betaling via Mistercash / Bancontact ( voor snelle levering )
Betaling via Sofort banking ( voor snelle levering )
Betaling via Giropay ( Duitsland )
Betaling contact (zichtaankoop)

10)BETALINGSGEBREK
De koper is in gebreke indien er een betalingstermijn van 14 dagen is verstreken en hij/zij nog niet aan zijn/haar betalingverplichting heeft voldaan.
De verkoper verzendt aan de koper  twee betalingsherinneringen elk met een verlengde betalingstermijn van tenminste een week.
Nadien is hij gerechtigd  tot buitengerechtelijke alsmede aansluitende gerechtelijke invordering  over te gaan.
Vanaf het eerste moment van in gebreke blijven is de verkoper gerechtigd zijn vordering met de wettelijke rente te verhogen.

11)LEVERING
De levering vindt plaats conform de gegevens van de orderbevestiging.
De bestelde artikelen worden in zo snel mogelijk geleverd. 
Bij vertraagde levering wordt de koper hiervan zo spoedig mogelijk van in kennis gesteld.
Verzending goederen vindt plaats via nationale internationale bezorgdienst.

12)EIGENDOMSVOORBEHOUD
Zolang de koper het totaal verschuldigde bedrag ter zake van de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk heeft voldaan ,blijven de goederen eigendom van de verkoper.

13)LEVERINGONMACHT
Indien de verkoper buiten zijn schuld niet aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen,stelt hij de koper hier zo spoedig mogelijk van in kennis. Zowel de koper als ook de verkoper hebben dan het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit door middel van een schriftelijke verklaring,zonder recht op enige schadevergoeding. 
Onder leveringsonmacht wordt verstaan elke van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid,waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, of waardoor de nakoming in redelijkheid niet gevergd kan worden. 

14)ONTVANGST GOEDEREN
De koper is verplicht de zending bij ontvangst op beschadigingen te controleren.
Eventuele gebreken direct aan de verkoper te melden en schriftelijk te bevestigen.

15)VERZENDKOSTEN
De goederen worden vervoerd op kosten en voor risico van de koper.
Bij weigering, retourzending worden alle ter zaakdoende verzend/rembourskosten bij de koper in rekening gebracht, eventueel verhoogd met administratiekosten. 

16)ZICHTTERMIJN RUILING RETOURZENDEN
Voor alle  aanbiedingen geldt een zicht en/of ruiltermijn van 14 dagen tenzij er bij de aanbieding of ordervestiging uitdrukkelijk iets anders vermeld staat. Ondergoed en artikelen die speciaal voor u besteld zijn kunnen niet worden geruild.

17)RUILING/RETOURZENDING
Ruiling/retourzending is slechts mogelijk na overeenstemming met de verkoper. De verkoper kan een andere uiterste ruilingtermijn stellen. De kosten van retour en vervangende zendingen komen voor rekening van de koper. 
De porto kosten zijn tussen € 6,95 en € 18,- in Nederland, België en Duitsland.
Voor overige landen zijn de kosten meestal hoger dan € 25,-.

18)ZICHTTERMIJN 
Tijdens de zichttermijn mogen de artikelen beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering.
Binnen de zichttermijn mag de particuliere koper de goederen retour zenden  na de verkoper hiervan in kennisgesteld te hebben.
De goederen mogen niet gedragen,gebruikt of beschadigd worden. Er mogen geen labels prijskaarten etc. verwijderd worden en dienen zich in een onbeschadigde originele verpakking te bevinden. De zichttermijn gaat in op de dag van aflevering van de goederen door vervoerder. Er  van uitgaande dat de aflevering plaatsgevonden heeft de dag volgend op de datum vermeld op de factuur.
De bewijslast dat de koper tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om binnen de zichttermijn te retourneren berust bij de koper.

19)RETOURZENDEN
Retourzendingen  worden bij ontvangst door de verkoper onmiddellijk gecontroleerd op het feit of ze gedragen/gebruikt zijn. Indien de verkoper dit constateert, vindt geen restitutie plaats of wordt het bedrag alsnog in rekening gebracht. Ons oordeel is hierin maatgevend.
Er is hier geen discussie over mogelijk 
Retourzendingen dienen te geschieden in de originele verpakkingen. Niet of onvoldoende gefrankeerde evenals beschadigde of slecht verpakte retourzendingen worden geweigerd.
Eventuele kosten worden op het restitutiebedrag in mindering gebracht

20 KLACHTEN
Klachten ter zake van leveranties dienen de verkoper binnen een termijn van 8 dagen na verzending goederen schriftelijk te worden medegedeeld. Indien de koper hier in gebreke blijft,heeft de verkoper aan zijn leveringsverplichting voldaan.

21)AANSPRAKELIJKHEID
De verkoper aanvaard geen enkele aansprakelijk voor in directe schade ,daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van de verkoper is slechts beperkt tot de eventuele vergoeding of vervanging van een ondeugdelijke product. 

22)PRIVACY
De verkoper zal de kopergegevens gebruiken om de bestelling te kunnen leveren en indien nodig contact met de koper op te nemen. Zijn gegevens worden tevens opgenomen in het klantenbestand welk niet ter beschikking van derde gesteld wordt.
Op verzoek van koper wordt hij hieruit verwijderd. 

23)RECHT EN GESCHILLEN BESLECHTING
Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van enige rechtshandelingen tussen koper en verkoper worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s Hertogenbosch.

Helmond, 3 april 2009